Printer
Johann Zacharias Stolle
Johann Zacharias Stolle
Stolle
"Athen. typogr." "Senatus et Athenaei typographi"