Printer
Thomas Johann Schreiber
Thomas Johann Schreiber
Stolle
"Senatus et Athenaei typographi."