Publisher
Stolle
Stolle
Danzig
Printers
Printer Notes
Johann Zacharias Stolle "Athen. typogr." "Senatus et Athenaei typographi"
Thomas Johann Schreiber "Senatus et Athenaei typographi."
Johann Daniel Stolle "Senatus et Athenaei typogr."
Witwe von Johann Daniel Stolle "Senatus et Athenaei typographi."
Stolle